"We are not afraid"
Patrick Merckaert
1994


Voorbereidingen Installatie "We are not afraid"
Voorbereidingen Installatie "We are not afraid": zicht op de noordwand.
Voorbereidingen Installatie "We are not afraid": zicht op de zuidwand.